Angol
 

Patik, Varga és Társaik Zrt.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap Magunkról Másolatkészítési rend
 

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

E-mail Nyomtatás PDF
1. A MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND TÁRGY ÉS CÉLJA
 
A Patik, Varga és Társaik Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen működő részvénytársaság (Cg.: 01-10-048781, 1053 Budapest, Veres Pálné u. 9. 2. emelet) (a továbbiakban: Felszámoló) felszámolói, vagyonfelügyelői, végelszámolói tevékenysége ellátása során (cégeljárások, fizetésképtelenségi eljárások: végelszámolási, csődeljárási, felszámolói eljárások, stb. elektronikus kommunikációja során) megbízásaihoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységeivel megvalósítja a papír alapú küldemények hiteles elektronikus dokumentummá alakítását is (a továbbiakban: másolatkészítés). A Felszámoló a másolatkészítés során eredeti, papíralapú dokumentumokból elektronikus információkat állít elő digitalizálási, hitelesítési és időbélyegzési technológiával és tárolja az így keletkezett információt.
 
2. A MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND HATÁLYA
 
A másolatkészítési rend személyi hatálya a Felszámoló tagjaira, tárgyi hatálya a másolatkészítést megvalósító teljes informatikai rendszerre vonatkozik, ezen belül: - számítástechnikai berendezésekre és eszközökre (számítógép, szkenner, nyomtató, hálózati eszközök), - szoftverekre (operációs rendszer, adatbázis kezelő, adatbázis, alkalmazások), - adattárolókra és adathordozókra, - az informatikai rendszerben használt dokumentációkra, - az informatikai rendszer fizikai környezetére. A másolatkészítési rend területi hatálya a Felszámoló székhelye: 1053 Budapest, Veres Pálné u. 9. 2. emelet, valamint fióktelepei: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 15., 7621 Pécs, Felsőmalom u. 2. 1. emelet 4., 2600 Vác, 4429/16.hrsz. A másolatkészítési rend időbeli hatálya az elfogadást követő kihirdetéstől (publikálás) annak módosításáig, illetve visszavonásáig terjed. A Felszámoló a fenti feladatok ellátásához biztosítja a személyi és tárgyi feltételeket. A Felszámoló az elektronikus másolatok és ezek sértetlenségének hosszú távú megőrzését és így a hosszú távú rendelkezésre állásának és olvashatóságának biztosítását archiválási szolgáltatás (Netlock Kft.) igénybevétele útján tudja biztosítani.
 
3. JOGSZABÁLYI MEGFELELŐSÉG
 
Az Felszámoló, illetve a másolást megvalósító informatikai rendszer megfelel a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendeletben megfogalmazott alábbi követelményeknek: A papíralapú dokumentumról történő elektronikus másolatkészítése során az Felszámoló dolgozói személyesen: 1. elkészítik az elektronikus másolatot, 2. megállapítják a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat képi megfelelését, 3. az elektronikus másolaton elhelyezik és egyértelműen az eredeti papíralapú dokumentumhoz rendelik az alábbi metaadatokat: - a papíralapú dokumentum megnevezése; - a papíralapú dokumentum fizikai méretei; - a másolatkészítő szervezet elnevezése és a másolat képi egyezéséért felelős személy neve; - a másolatkészítő rendszer, illetve a másolatkészítési szabályzat pontos megnevezése és verziószáma; - a másolatkészítés ideje; - az irányadó másolatkészítési rend elérhetősége. 4. a fenti metaadatok elhelyezését követően az elektronikus másolatot az alábbi hitelesítési záradékkal látja el: „Az eredeti papíralapú dokumentummal megegyező hiteles elektronikus dokumentum”, 5. a hitelesítési záradékkal ellátott elektronikus másolaton fokozott biztonságú szervezeti elektronikus aláírást helyez el, 6. az elektronikusan aláírt másolaton időbélyegző kerül elhelyezésre a minősített időbélyegzés-szolgáltatóval.
 
4. BIZTOSÍTOTT MŰSZAKI FELTÉTELEK, A MÁSOLATKÉSZÍTÉS MENETE
 
Az alábbiak a jogszabályi megfelelőség érdekében biztosított műszaki feltételeket részletezik.
 
4.1. Elektronikus másolat készítése:
 
Az elektronikus másolat készítése a papír alapú dokumentumok szkennelésével történik nagy kapacitású és megbízható szkenner (hardver oldal) alkalmazásával 200 dpi felbontással, fekete-fehérben (1 bites színmélység). A szkennelés eredménye *.pdf formátumú állományba kerül. A Felszámoló a másolat készítés során a Netlock Kft. Mokka programját (szoftver oldal) használja. Jelen másolatkészítési rend szempontjából papíralapú dokumentumok oldalakkal és lapokkal egyező papírlapok összességéből áll. A másolatkészítés során a dokumentumok oldalanként szkennelésre kerülnek, kivéve a teljesen üres (sem képi se szöveges információt nem tartalmazó) oldalakat, lapokat. A feldolgozható papírmérete A/4. Csak olyan másolat készül, mely a papír alapú dokumentum egészét tartalmazza, tehát nem készül sem részleges másolat, sem elektronikus kivonat. Másolatot készíteni csak a megbízó fél (egyéb érintett) hozzájárulásával lehet, amelyben a fél a személyes adatainak a másolatkészítés céljára történő kezelését engedélyezi.
 
4.2. Képi megfelelés megállapítása:
 
A másolatkészítés csak abban az esetben sikeres, ha a papíralapú dokumentum és az elektronikus másolat képi megfelelése megállapítható, vagyis egyaránt biztosított a papíralapú dokumentum – joghatás kiváltása szempontjából lényeges – tartalmi és formai elemeinek megismerhetősége. A képi megfelelés minden esetben egyedileg és oldalanként kerül ellenőrzésre, automatikus másolatkészítésre nem kerül sor.
 
4.3. Metaadatok, hitelesítési záradék
 
Képi megfelelést biztosító sikeres másolatkészítés után az Felszámoló a Netlock Kft. Mokka programjának alkalmazásával látja el minden elektronikus dokumentumra külön-külön elhelyezve a metaadatokat, hitelesítési záradékkal.
 
4.4. Elektronikus aláírás:
 
Minden metaadatokkal és hitelesítési záradékkal kiegészített elektronikus másolatra külön-külön elektronikus aláírás készül az eljáró ügyvéd által.
 
4.5. Időbélyegzés:
 
Minden elektronikus aláírással ellátott elektronikus másolatra külön-külön időbélyeg kerül. Ezt követően kerül sor a megbízásnak és a szükséges jogi eljárásnak megfelelően összeállításra az elektronikus úton küldendő komplett fájl a megfelelő bíróságra az elektronikus kommunikáció keretében. Az ügy lezárása után a komplett anyag archiválásra kerül.
 
5. FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK
 
 
A Felszámoló megbízásai keretében a vonatkozó jogszabályi előírások, különösen a Ptk. rendelkezései alapján a tevékenységéért felelősséggel tartozik.
MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND