Angol
 

Patik, Varga és Társaik Zrt.

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap Pályázatok pályázati hirdetmény: Győr belterület 7351/A/16 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Győr, Baross Gábor út. 11-13.
 

pályázati hirdetmény: Győr belterület 7351/A/16 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Győr, Baross Gábor út. 11-13.

E-mail Nyomtatás PDF

Győr belterület 7351/A/16 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Győr, Baross Gábor út. 11-13. sz. alatt található, 1086 alapterületű, üzlethelyiség megnevezésű ingatlan 588/1086 tulajdoni hányada, valamint annak berendezési és felszerelési tárgyai. Az ingatlan jelenleg nem üzemel, korábban  étterem és cukrászdaként üzemel itt. Az ingatlan a felszámoló birtokában van, az abban lévõ lift nem működik, javításra szorul. A meghirdetett vagyonelemek vonatkozásában a felszámoló a kellék szavatosságát kizárja. A felszámoló felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen pályázati kiírásban szereplő vagyonelemeket kizárólag egyben értékesíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 160 000 000 forint.

https://eer.gov.hu/palyazat/P831918

 

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2017. augusztus 24 12 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2017. szeptember 15. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 5 000 000 forint.

 

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: étterem, cukrászda

Típus:

üzlethelyiség

Területe:

1 086 m²

Állapota:

átlagos

Közművesítettség foka:

teljesen közművesített

Tehermentes:

nem

Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:

588/1086

Becsérték:

150 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):

Győr

Ingatlan fekvése:

belterület

Helyrajzi szám:

7351/A/16

Ingatlan postai címe:

Győr, Baross Gábor út 11-13.

Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:

üzlethelyiség

Területnagyság:

1 086 m²

Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):

étterem, cukrászda

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:

Belvárosi Ingatlanforgalmazó Kft. "f.a."

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): • Keretbiztosítéki jelzálogjog 600.000.000.- Ft, azaz Hatszázmillió forint erejéig a Duna Takarékszövetkezet (9022 Győr, Árpád út 93.) jogosult javára • Vételi jog 2015.01.10-ig a Duna Takarékszövetkezet (9022 Győr, Árpád út 93.) jogosult javára • Jelzálogjog 60.000.000.- Ft, azaz Hatvanmillió forint kölcsön és járulékai erejéig Kínál János Józsefné jogosult javára • Jelzálogjog 78.500.000.- Ft, azaz Hetvennyolcmillió-ötszázezer forint kölcsön és járulékai erejéig Kínál János Józsefné jogosult javára • Végrehajtási jog 138.500.000.- Ft, azaz Egyszázharmincmillió-ötszázezer forint főkövetelés és járulékai erejéig Kínál János Józsefné jogosult javára • Végrehajtási jog 26.056.895.- Ft, azaz Huszonhatmillió-ötvenhatezer-nyolcszázkilencvenöt forint adótartozás és járulékai erejéig a NAV Észak-budapesti Adóigazgatóság jogosult javára • Végrehajtási jog 13.579.461.- Ft, azaz Tizenhárommillió-ötszázhetvenkilencezer-négyszázhatvanegy forint adótartozás és járulékai erejéig a NAV Észak-budapesti Adóigazgatóság jogosult javára • Végrehajtási jog 395.216.380.- Ft, azaz Háromszázkilencvenötmillió-kettőszáztizenhatezer-háromszáznyolcvan Ft főkövetelés és járulékai erejéig a Duna Takarékszövetkezet (9022 Győr, Árpád út 93.) jogosult javára

Az ingatlan tartozékai: üzlethelyiség berendezési és felszerelési tárgyai, melyekre külön tételként kell vételi ajánlatot tenni (a berendezési tárgyakra nézve a vételár megbontandó)

Az épületnél jellemző sajátosságok: működő étterem és cukrászda

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: berendezési, felszerelési tárgyak

Típus:

Üzleti berendezés

Állapot:

Átlagos

Tehermentes:

nem vagyont terhelő zálogjog

Mennyisége:

1 db

Becsérték:

10 000 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Győr, Baross Gábor út 11-13. sz. alatt az ingatlan bármikor megtekinthető. A felszámoló külön megtekintésre 2017. szeptember 6. 14 órakor lehetőséget biztosít az érdeklődők részére.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a szerződés aláírását követő 15 napon belül kell megfizetni banki átutalás útján a Belvárosi Ingatlanforgalmazó Kft. "f.a." OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11743002-20203982. számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a nyertes pályázóval a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül kerül sor. A szerződéskötés további feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történő 1%-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a birtokbavételről saját költségén köteles gondoskodni. A birtokba adásra a vételár hiánytalan kifizetését követő 15 napon belül kerül sor. A birtokba vétel költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani a feltöltött hirdetmény alapján, az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: Magánszemély ajánlattevő esetében: a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, személyi azonosító okmányának megnevezését és számát, adóazonosító jelét, lakcímét, állampolgárságát, esetleges általános forgalmi adó alanyiságát, csatolni kell az azonosításra alkalmas személyi okmány másolatát, meg kell jelölni az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, csatolni kell a vételár fedezetének igazolását, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. Gazdálkodó szervezet ajánlattevő esetében: a pályázó nevét, székhelyét, cégbírósági bejegyzésének számát, adószámát, általános forgalmi adó alanyiságát, képviselő nevét, csatolni kell a beadás időpontjában 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát (amennyiben nem a vezető tisztségviselő jár el, a pályázat során eljárásra jogosult személy teljes bizonyító erejű okiratba illetve magánok-iratba foglalt meghatalmazását), meg kell jelölni az ajánlott nettó vételárat, a vállalt fizetési feltételeket, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról, csatolni kell a vételár fedezetének igazolását, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet pályázatbontásról számított 15 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül. A pályázatok értékelésének alapja a megajánlott vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A pályázó a pályázatában köteles nyilatkozni, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket a maga teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadja, és közteles nyilatkozni a 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. A pályázónak a pályázatban kötelezettségvállalói nyilatkozatot kell tennie, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 30 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően 15 napon belül átutalja. A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy eredményes pályázata esetén a vagyontárgy értékesítéséhez szükséges szerződéskötés költségeit a vételáron felül viselni köteles. A szerződést a felszámoló készítteti el, a szerződéskötés költségei pedig a vevőt terhelik, melynek mértéke a nettó vételár 1% + ÁFA összegének felel meg, de minimum 30.000.- Ft + ÁFA. A pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy pályázata eredményessé nyilvánítása esetén a 17/2014. (11.3.) Korm. Rendelet 6. § (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetésére köteles, melynek mértéke a nettó vételár 1%-a.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés megkötésére a pályázónak felróható okból a pályázat elfogadását követő 30 napon belül nem kerül sor, úgy a jogügylet neki felróható okból meghiúsul, ez esetben a befizetett bánatpénzt elveszíti, azt a felszámoló meghiúsulási kötbér jogcímén jogosult megtartani.A vesztes pályázók által befizetett bánatpénzt a felszámoló az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül utalja vissza, míg a nyertes pályázó által befizetett bánatpénz a vételárba beszámít.A felszámoló felhívja a jogosultakat, hogy az elővásárlási jogukat a legjobb ajánlat ismeretében azonos feltételek mellett a nyilvános pályázat keretében gyakorolhatják. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkező(k)nek, az ő(ke)t megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat megtételére a felszámolóbiztos legalább10 napot biztosít. A felszámoló fenntartja a jogot – megfelelő ajánlat hiányában – a pályázat eredménytelenné nyilvánítása tekintetében. Ebben az esetben a bánatpénz az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalásra kerül.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://static.eer.gov.hu//offer/e5/b3/386483-HxIqMKBWk5.pdf

 

 

Pécsi irodánk

7621 Pécs, Felsőmalom u. 2. 2. em. 4.

telefon: 82/471-829 e-mail: info@patikvarga.hu

ügyfélfogadás előzetes egyeztetés alapján hétfőn és csütörtökön: 8:00-14:00.

Budapesti irodánk

 

1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. 2. emelet

tel/fax: 1/235-0896

e-mail: info@patikvarga.hu


Nagyobb térképre váltás